НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Юрисконсулт в дирекция „Административни, финансови и правни дейности”


Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора на основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-08-130/11.06.2024 г. на Директора на РИОСВ – Стара Загора  
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
 
За длъжност: Юрисконсулт в дирекция „Административни, финансови и правни дейности”
Щатни бройки, за които се обявява конкурс: 1 
Правоотношение: Служебно правоотношение

1. Минимални изисквания, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията:
- минимална образователно-квалификационна степен на висшето образование  – магистър;
- минимален професионален опит – 0 години/не се изисква; 
- ранг/специфично наименование – V младши ранг като държавен служител. 
2. Специфични изисквания, които са предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност:
- кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител 
* Съгласно условията, посочени в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител:
За държавен служител може да бъде назначено лице, което:
- е български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
- е навършило пълнолетие;
- не е поставено под запрещение;
- не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
- не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
- отговаря на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност.
Не може да бъде назначавано за държавен служител лице, което:
- би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
- е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
- е народен представител;
- е съветник в общински съвет - само за съответната общинска администрация;
- заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;
- работи по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище;
- работи по друго служебно правоотношение, освен при условията на чл.16а, ал.4 или чл. 81б.
3. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
- кандидати със специалност „Право“, са с предимство; 
- кандидати притежаващи шофьорска книжка категория „В“ са с предимство;
- да притежават следните компетентности: аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност, дигитална компетентност;
- съгласно чл. 14, ал. 4 от НПКПМДС българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Р. България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
4. Начин на провеждане на конкурса: 
- писмен тест за установяване познанията на допуснатите кандидати с въпроси свързани с:
• устройството и функционирането на администрацията;
• Закон за държавния служител, Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите, Закон за администрацията;
• Гражданско-процесуален кодекс /ГПК/, Административно-процесуален кодекс /АПК/, Закон за административните нарушения и наказания /ЗАНН/, Закон за опазване на околната среда /ЗООС/;
- Интервю.
5. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:
- кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
6. Необходими документи и образци за участие в конкурсната процедура:
- заявление за участие в конкурс Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2  от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/; 
- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители /НПКПМДС/; 
- копия от документи за придобитата образователно - квалификационна степен. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
- документ за допълнителна квалификация, ако има такава; 
- копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;
- документ, доказващ владеене на английски език, при наличие на такъв; 
- документ, доказващ умения за компютърна грамотност, при наличие на такъв.
7. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
- Участва в процеса на изготвяне на документация за прилагане на административно – наказателни и принудителни административни мерки, включително последващи процедури по обжалване и приключване на съдебните производства;
- Участва в процеса на изготвяне на документация в обхвата на Закона за обществените поръчки;
- Участва в процеса на изготвяне на документация по подготовка и  провеждане на конкурси по ЗДСл;
- Съгласува проекти на трудови договори, измененията към тях и заповедите за прекратяването им;
- Съгласува проекти на заповеди за назначаване, измененията към тях и заповеди за освобождаване на държавните служители;
- Съгласува проекти на АУАН и предложенията за издаване на индивидуални административни актове /НП/;
- Участва при изготвяне на становища до компетентния орган при възражения или обжалване на индивидуални административни актове;
- Води Актова книга /на хартиен носител и в електронен вариант/, Регистър резолюции за прекратяване, Регистър на споразуменията, Регистър на наказателните постановления и други регистри, съгласно нормативните изисквания и вътрешните правила на РИОСВ-Стара Загора;
- Осигурява процесуалното представителство пред органите на съдебната власт;
- Води досиета за наложени актове, глоби, имуществени санкции и наказателни постановления;
- Следи за събираемостта и подготвя документи за принудително събиране и предаване на НАП на несъбраните вземания;
- Следи промените в законодателството, касаещи дейността на РИОСВ – Стара Загора и периодично информира ръководството и служителите за настъпилите промени и тяхното значение за извършваната дейност;
- Участва в разработването на вътрешни правила;
- Подпомага дейности в Дирекция АФПД;
- Участва в изготвяне становища до Директора по постъпили жалби срещу служители на РИОСВ – Стара Загора;
- Участва в процеса на разработване на законодателство в областта на околната среда, регионални и национални програми и стратегии;
- Спазва вътрешните правила, приети в РИОСВ – Стара Загора;
- Участва като член на комисии, съобразно разпоредбите на действащото законодателство;
- Изготвя проекти на договори и дава становища по законосъобразността на проекти на договори, по които страна е РИОСВ – Стара Загора;
- Изготвя становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функциите на РИОСВ – Стара Загора;
- Изготвя месечни, тримесечни, шестмесечни и годишни отчети, съгласно нормативните изисквания и вътрешните правила на РИОСВ-Стара Загора;
- Докладва административни пропуски и нарушения, които създават предпоставки за корупция, измами или нередности;
- Изпълнява други задачи,  възложени от директора и/или прекия ръководител;
- Стопанисва повереното му имущество;
- Осъществява дигитална комуникация чрез използване на функции и инструменти в съответствие с приложимите правила. Познава и прилага правилата за информационна сигурност съобразно длъжността си;
- При изпълнение на възложените задачи и задължения обработва лични данни на физически лица, което включва всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване само и единствено с цел изпълнение на възложените задачи и задължения.
8. Формиране на основната месечна заплата:
Размерът на основната заплата, определена за длъжността е от 933 лв. до 1600 лв. 
Основната месечна заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата в РИОСВ-Стара Загора.
Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в РИОСВ – Стара Загора и притежават определения с КДА минимален професионален опит, се определят в рамките на степен 1 от нивото на основната месечна заплата за длъжността.
Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в РИОСВ – Стара Загора и имат професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността, се определят, както следва:
- при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с до 1 година - в рамките на степен 1 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;
- при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 1 до 7 години - в рамките на степен 2 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;
- при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 7 години - в рамките на степен 3 на нивото на основната месечна заплата за длъжността.
При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в администрацията.
Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.
9. Минимален размер на основната заплата: 1500 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
10. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурсната процедура:
Област, община, населено място: Стара Загора, Стара Загора, Стара Загора
Адрес: ул. "Стара планина" № 2
Административно звено: Обща администрация/Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"/„Център за административно обслужване“
Лице за контакт: 0884542020 – Ваня Драганова – Директор дирекция АФПД
Краен срок за подаване на документи: 24 юни 2024 г. | 17:30 ч.
- Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник.
- При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
- Документите се подават в сградата на РИОСВ-Стара Загора, ул. „Стара планина“ № 2, партер/ „Център за административно обслужване“, всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа;
- Документите може да се подават и по електронен път на адрес: office@stz.riew.gov.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. С входящ номер и дата се регистрират в Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Стара Загора само заявления, към които са представени всички посочени документи и образци за кандидатстване. Документи, подадени на електронната поща без да са подписани с квалифициран електронен подпис няма да се разглеждат от конкурсната комисия.
- Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения
Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса и информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на РИОСВ – Стара Загора www.stz.riew.gov.bg.
Ден на публикуване на обявлението: 11.06.2024 г. 
- Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията http://iisda.government.bg/
- Специализиран сайт за работа https://www.zaplata.bg/
- Интернет страницата на РИОСВ – Стара Загора, www.stz.riew.gov.bg