АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

АКТУАЛНО виж всички »

ВАЖНО!!!

04.01.2024 г.
НОВО (изм. и доп. ДВ. бр. 18 от 24.02.2023 г., в сила от 24.02.2023 г.): Наредба №1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове.
В изпълнение на чл.17 г, ал.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух и в съответствие с изискванията определени с  Наредба № 1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове от 01.01.2024 г. е стартирала Информанционна система за събиране и обработване на данни за флуорсъдържащите парникови газове.
Информационната система е достъпна на адрес: https://fpg.eea.government.bg

"Важна информация за физически и юридически лица, задължени да представят годишни отчети по чл.31, чл.32, чл.33, ал.1, чл.34 и чл.35, ал.1 от Наредба №1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (Наредба №1):
С цел осигуряване спазването на изискванията на чл.39а, ал.1 и 2 от Наредба №1, Ви информираме, че от 01.01.2024г. е пусната в експлоатация Информационна система за събиране и обработване на данни за флуорсъдържащите парникови газове. В тази връзка моля в най-кратък срок да предприемете действия по регистрация в информационната система, която e достъпна на адрес:  https://fpg.eea.government.bg.

Обръщаме внимание, че регистрацията в системата става единствено чрез квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от квалифициран доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги. На посочения по-горе адрес е налично и Ръководство за задълженото лице, което може да използвате при регистрирането и подаването на отчети в информационната система. Срокът за подаване на отчетите за периода от 01.01.2023 до 31.12.2023 година е 31.03.2024 г.
При проблеми, свързани с работата на системата, можете да пишете на следните електронни адреси: r.andonov@eea.government.bg , m.kaneva@eea.government.bg и kadastre@eea.government.bg или да се обадите на телефон 02/940 64 12." 

Допълнително Ви информираме, че при ползването на КЕП-а би трябвало задълженото лице да има опит с браузъра, ако вече е запазило веднъж настройките на изискания сертификат, необходимо е да ги изтрият за да може браузърът да го изиска отново при отварянето на сайта:  https://fpg.eea.government.bg

На MS Edge Настройки - Privacy and security - Secirity - Manage certificates - и от там е необходимо да се изтрие

На Mozilla Firefox това е в Настройки  - Поверителност и защита - Сертификати и там в таб "Разрешения при удостоверяване", ако вече се е запазил за хост fpg.eea.government.bg трябва да се изтрие този запис - това зависи от настройките на конкретния браузър. 

В Chrome това се намира в Настройки - Privacy and security - Secirity - Manage certificates - и от там е необходимо да се изтрие.