НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

НОВИНИ виж всички »

Утвърдени образци на декларации по Закона за защитените територии

13.06.2023 г.
Със Заповед №РД-406/05.06.2023 г. на министъра на околната среда и водите са утвърдени образци на писмени декларации по чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от Закона за защитените територии (ЗЗТ), необходими при извършване на разпоредителни сделки с недвижими имоти в землища, в които има защитени територии.

Съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗТ разпоредителни сделки с недвижими имоти в землища, в които има защитени територии се извършват след представяне на писмена декларация от прехвърлителя дали имотът попада в защитената територия, като приобретателите на имоти по ал. 1 декларират при прехвърлянето, че са запознати с режима на дейностите в защитената територия.

Заповед №РД-406/05.06.2023 г. на министъра на околната среда и водите

Декларация по чл.12, ал. 1 от ЗЗТ

Декларация по чл.12, ал. 2 от ЗЗТ