НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

НОВИНИ виж всички »

РИОСВ – Стара Загора отчете превишение на нормата за серен диоксид в град Гълъбово

12.10.2014 г.
В часовете от 14 до 16 ч. днес е регистрирано превишение на алармен праг по показател серен диоксид в град Гълъбово. втоматичната измервателна станция в централната част на града регистрира превишение на алармения праг по показател серен диоксид в три последователни часа. Отчетените концентрации са:
- в 14:00 часа - 2,6 пъти пределнодопустимата концентрация;
- в 15:00 часа - 2,9 пъти пределнодопустимата концентрация;
- в 16:00 часа - 1,99 пъти над пределнодопустимата концентрация
 
Източник на замърсяването със серен диоксид в град Гълъбово са топлоелектрическите централи от енергиен комплекс "Марица Изток". На операторите са издадени предписания за предприемане на незабавни мерки за намаляване на мощностите с цел ограничаване на емисиите на серен диоксид в атмосферния въздух.
 
РИОСВ – Стара Загора уведоми компетентните институции в региона за прилагане на разработения за целта Оперативен план за действие за опазване здравето на населението.
 
Съгласно указания на Министерството на здравеопазването, мерките които следва да се предприемат от населението на град Гълъбово при превишаване на алармения праг за серен диоксид е да не напускат жилищните или работните помещения и да затворят плътно розорците, да избягват физическите дейности на открито до понижаване на концентрациите на серен диоксид.