АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

АКТУАЛНО виж всички »

РИОСВ – Стара Загора направи проверки в три последователни дни по сигнали за замърсяване на река Сазлийка

26.06.2024 г.
След  постъпили на 24.06.2024 г. сигнали, че е наблюдавана пяна в реката на село  Лясково, община Стара Загора, същия ден е извършена незабавна проверка на място от експерти на РИОСВ - Стара Загора и Регионална лаборатория (РЛ) - Стара Загора към ИАОС. Към момента на проверката се наблюдава малко количество пяна в реката, не е констатирано наличие на тръби или друга инфраструктура за отвеждане на отпадъчни води. 
Взети са две проби от повърхностни води, възложени от  Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) - Пловдив за оценка на имисионното състояние на водоприемника река Сазлийка - от моста в с. Лясково и на 150 м нагоре по течението на реката.
В отговор на предположение на сигналоподателите, че замърсяването на реката в населеното място е от близко разположената консервна фабрика,  същия ден е осъществена и проверка на  фабриката. За обекта има издадено Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води от БД ИБР. Обектът е включен в списъка за задължителен емисионен контрол, проверки се извършват два пъти годишно с емисионно пробонабиране за спазване на индивидуалните емисионни норми по издаденото разрешително. Към момента на проверката се установи, че предприятието не осъществява производствена дейност поради извършване на ремонтни дейности от 21.06.2024 г. Очаква се възобновяване на производството на 01.07.2024 г. Няма заустване на отпадъчни води от локалната пречиствателна станция.
На 25.06.2024 г. отново постъпват сигнали за наблюдаванапяна и измряла риба в река Сазлийка в с. Лясково. Сигналът е препратен на БД ИБР и в този ден е осъществена проверка с пробонабиране на повърхностни води от експерти на Басейновата  дирекция и РЛ - Стара Загора.
Проверки на място са осъществени и на 26.06.2024 г. от експерти на РИОСВ - Стара Загора и РЛ - Стара Загора - и на консервната фабрика, и с пробонабиране от реката в с. Лясково.
Резултатите от физико-химичните анализи предстои да бъдат готови през следващата седмица. Те ще бъдат предоставени на БД ИБР за оценка на имисионното състояние на водоприемника река Сазлийка. От първоначално измерените на място полеви показатели не се отчита превишение на нормите за качеството на водите.
РИОСВ – Стара Загора ще продължи да осъществява непрекъснат контрол с цел предотвратяване на замърсяването на повърхностния воден обект.