НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

НОВИНИ виж всички »

РИОСВ – Стара Загора изпрати писма до кметовете в Старозагорска, Сливенска и Ямболска област с мерките при стартиране на процедури за саниране

15.07.2016 г.
Във връзка със старта на процедурите по утвърждаване на проекти за саниране на многофамилни жилищни сгради, част от Националната програма за енергийна ефективност, РИОСВ – Стара Загора информира кметовете на 20-те общини в обхвата на контролната си дейност, че доста често фугите на сградите, определени за саниране са убежища на защитени видове птици и прилепи. Законът за биологичното разнообразие забранява всички форми на умишлено улавяне, убиване, преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване (юни – август), отглеждането на малките, презимуване, миграция и пр. на защитените видове животни. В процеса на саниране, строително-монтажните работи (СМР) в размножителния период на защитените видове водят до тяхното обезпокояване, увреждане или унищожаване.
Мерките, които общините могат да предприемат в такива случаи е  предварително обследване за наличие или отсъствие на защитени видове в сграда, предвидена за саниране. Наличието на защитени видове в сградите не означава, че те не могат да бъдат санирани. При наличие на защитени видове е необходимо всички договори по изпълнение на СМР да се съобразят с размножителния период и да се извършват извън него или да се предприемат действия по реда на Закона за биологичното разнообразие и Наредбата за реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните.

Указанията са изпратени до кметовете на общините след като в РИОСВ –Стара Загора постъпи сигнал от СНЦ „Зелени Балкани” за саниране на жилищна сграда на улица „Ген. Гурко” №100 в Стара Загора. В сигнала се посочва, че фугите на сградата предоставят убежище на много прилепи от вида „Ръждив вечерник“ (Nyctalus noctula) и „Черен бързолет“ (Apus apus). 

За опазване на защитени видове, които към момента са в размножителен период, РИОСВ издаде предписание до общината за временно ограничение на дейността по саниране на последните два етажа и таванското помещение на жилищната сграда, до приключването на периода на размножаване – 15 август. С издаденото предписание не се преустановява санирането на жилищната сграда, променя се последователността на извършваните дейности, с което се запазват и сроковете на изпълнение.