ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2021 година виж всички »

Публикувано на 30.11.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ - 83 - ПР /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение:  „Създаване на урбанизирана територия - разширение на кв. „Кирил и Методий“ за изграждане на жилища на малцинствената общност“ в имот № 81414.147.345 по кадастралната карта на гр. Чирпан, общ. Чирпан.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 84 - ПР /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение:  „Изграждане на овцеферма“ в имот № 39030.35.19 по кадастралната карта на гр. Котел, общ. Котел.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 85 - ПР /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение:  „Промяна предназначението на част от съществуваща сграда в малка пивоварна“ в УПИ V, кв. 8 по плана на с. Стара река, общ. Тунджа.