ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2021 година виж всички »

Публикувано на 30.07.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ - 31 - ЕО /2021 г. да не се извършва Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „План за интегрирано развитие на община Казанлък за периода 2021-2027 г.”, прилагането на който, няма вероятност да окаже значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве и няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „Натура 2000”.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 56 - ПР /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимостта е предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Изграждане на 1 бр. тръбен кладенец за добив на подземни води за други цели (поливка на зелени площи и хигиенизиране на бетонова площадка)“ в имот № 68850.503.978 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.