ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2015 година виж всички »

Публикувано на 28.08.2015 г.

Инвестиционно предложение Изграждане на кравеферма за отглеждане на 20 крави с техните приплоди в имот № 043002 в землището на с. Долно Изворово, общ. Казанлък, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Инвестиционно предложение Ново строителство и реконструкция на животновъдна ферма, включително обслужващи помещения и доилна зала за отглеждане на 92 крави в имот с идентификатор 83106.502.725 в землището на с. Шейново, общ. Казанлък, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Инвестиционно предложение Изграждане на кравеферма за отглеждане на 120 крави в имот № 190022 в землището на с. Гълъбинци, общ. Тунджа, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Инвестиционно предложение Изграждане на ферма за интензивно отглеждане на есетрови Видове риби в рециркулационна система и водоснабдяване от собствени водоизточници -сондажни кладенци в имот № 67374.519.38 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.