ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА виж всички »

Публикувано на 28.07.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„Програма за енергийна ефективност на общ. Стралджа 2021 – 2030 г.“.
Във връзка с постъпило искане с вх. № КОС-01-3234(2)/26.07.2021 г.  от Община Стралджа, гр. Стралджа по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за  „Програма за енергийна ефективност на общ. Стралджа 2021 – 2030 г.“, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение от 28.07.2021 г. до 11.08.2021 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3234(2)/26.07.2021 г. 
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„План за интегрирано развитие на община Твърдица 2021-2027 г.”
Във връзка с постъпило искане Община Твърдица, по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „План за интегрирано развитие на община Твърдица 2021-2027 г.”, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ-Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-554(2)/21.07.2021 г.