ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2020 година виж всички »

Публикувано на 28.02.2020г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 6 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Въвеждане в експлоатация на два броя котли на твърдо гориво, представляващо (дърва за горене в добавък генерираните при производството на мебели чисти дървесни стърготини и дървесни изрезки от тяхното разкрояване) за нуждите на система за отопление на цех за производство на мебели, търговска и административна част“ в имот № 68850.522.411 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 7 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец с цел допълнително водоснабдяване на е. Казанка”, в поземлен имот с идентификатор 35153.2.8, землище на с. Казанка, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 8 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на проучвателно-експлоатационен тръбен кладенец /ПЕТК/ за водоснабдяване на „ Атракционен парк на розата и розовото масло” в поземлен имот с идентификатор 83199.141.25, гр. Шипка.
Р Е Ш Е Н И Е ЕО № СЗ – 1 – ЕО/ 2019 г.  да не се извършва Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за Подробен устройствен план за застрояване - ПУП-ПЗ на имот № 73420.63.448 по кадастралната карта на с. Тулово, общ. Мъглиж за „ Изграждане на фотоволтаична електроцентрала.