ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2020 година виж всички »

Публикувано на 27.07.2020 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ - 8 - ЕО/2020 г. да не се извършва Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Изграждане на индустриална зона” в имот с идентификатор № 06848.12.20, с площ 52308 м2 по кадастралната карта на с. Бузовград, общ. Казанлък.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 9 - ЕО/2020 г. да не се извършва Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за “Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на общ. Сливен за имоти с № № 011067, 011068, 012082, 012083, 013086, 013088, 014083, 014084, 014085, 013087 и 014086 с обща площ 332,22 дка в землището на с. Селиминово, общ. Сливен за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 26 МW.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 10 - ЕО/2020 г. да не се извършва Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на общ. Сливен за поземлен имот с идентификатор 67338.76.15, землище на гр. Сливен, за изграждане на фотоволтаична централа с инсталирана мощност до 4 МW.