ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2017 година виж всички »

Публикувано на 27.01.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 9 – ПР/2017 г. за инвестиционно предложение: Изграждане на миниголф с басейн, ресторант и къщи за гости в имот № 68850.13.3, местност „Таушанджик” гр. Стара Загора
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 11 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Създаване на масиви с трайни насаждения от маслодайна роза и други етерично-маслени култури с обща площ 517 дка в землището на с. Баня, общ. Нова Загора, изграждане на 2 бр. кладенци в поземлени имоти № 023007, № 006001 от землището на с. Баня, общ. Нова Загора и водовземане от повърхностни води – р. Тунджа, за захранване с вода на системи за напояване на нови насаждения от маслодайна роза и други етерично-маслени култури, изграждане на напоителни системи за част от масивите с розови насаждения и етерично-маслени култури и изграждане на телена ограда на част от масивите с розови насаждения
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 12 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на екологичен оборно-пасищен комплекс за 600 броя овце и млекопреработвателно предприятие в имот № 174003 в землището на с. Тъжа, общ. Павел баня
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 1 – ЕО/2017 г. на  „Общинска програма за управление на отпадъците за периода 2016-2020 година„ на Община Мъглиж
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 2 – ЕО/2017 г. на „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на общ. Раднево за периода 2016 – 2019 г.”