Природа

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2021 година виж всички »

Публикувано на 26.07.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-19-ОС/ 2021 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие съгласувам инвестиционно предложение (ИП) „Промяна на предназначение на общински земеделски територии с характеристики на гора, с цел устройването им като горски територии”, засягащо защитени зони BG0000628 „Чирпански възвишения” и BG0000442 „Река Мартинка” по чл.6, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), за което прецених, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитените зони.