ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2016 година виж всички »

Публикувано на 26.02.2016 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ-19-ПР/2016 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение Увеличаване капацитета на производство на съществуващо предприятие за преработка на зеленчуци, в поземлен имот № 109003 землището на с. Пряпорец, общ. Стара Загора , което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони с възложител „Диони” ООД
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-20-ПР/2016 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение Цех за пакетиране и преработка на плодове в имот № 117001 в землището на с. Малка Верея, община Стара Загора, което няма вероятност да окаже Значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони с възложител „АГРИСПА” ООД, гр. Стара Загора