ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2018 година виж всички »

Публикувано на 26.01.2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 5 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни (битови и строителни) отпадъци в имот с идентификатор 000373 в землището на гр. Гълъбово.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 6 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на собствен водоизточник – експлоатационен тръбен кладенец (ЕТК)  за водоснабдяване (поливни и противопожарни нужди) в поземлен имот № 000960 в землището на с. Скобелево, общ. Павел баня.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 7 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Разширение на производствената дейност с включване на неопасни строителни отпадъци към инсталация за рециклиране/оползотворяване на отпадъци в поземлени имоти с идентификатори 77476.507.46 и 77476.507.48 в с. Хрищени, общ. Стара Загора.