ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА виж всички »

Публикувано на 25.08.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Изработване на подробен устройствен план – план за застрояване на фотоволтаична електроцентрала“ в имот с идентификатор 15944.200.4 в землището на гр. Шивачево, общ. Твърдица“ 
В РИОСВ Стара Загора е постъпило искане с вх. № КОС-01-3719(4)/20.08.2021 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Изработване на подробен устройствен план – план за застрояване на фотоволтаична електроцентрала“ в имот с идентификатор 15944.200.4 в землището на гр. Шивачево, общ. Твърдица“. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-3719(4)/20.08.2021 г.