ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2019 година виж всички »

Публикувано на 24.09.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 59 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, продажба на резервни части и автосервиз ни дейности”, в поземлен имот с идентификатор 87374.39.349 в землището на гр. Ямбол.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 60 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение „Производство на корпусна и мека мебел, въвеждане в експлоатация на климатични инсталации (чилърен тип) и отоплителна система от три генератора за горещ въздух, на твърдо гориво, включващи енергийно оползотворяване на получените изрезки, талаш, стърготини и парчета от производството на мека мебел (чист дървен материал)“ в имот № 87374.511.485 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 61 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение „Реконструкция на обекти №№ 77, 78, 79, 80, 78А, 79А и 80А, с цел изграждане на технологична линия за механична обработка на заряди от твърди балистични горива и нанасяне на брониращ състав върху тях, на площадката на Завод 3” в имот № 35167.119.3 по кадастралната карта на гр, Казанлък, общ, Казанлък.