ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2021 година виж всички »

Публикувано на 24.08.2021 г.

РЕШЕНИЕ за прекратяване № КОС-01-5985-П/2021 г. за инвестиционно предложение  „Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на имоти с № № 36909.47.130 и 36909.47.120 по кадастралната карта на с. Кирилово, общ. Елхово за изграждане на фотоволтаична централа с инсталирана мощност 39,182 MWp“.