ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2021 година виж всички »

Публикувано на 24.08.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ - 63 - ПР /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за производство на многокомпонентен течен растителен биостимулант с органичен произход, чрез прилагане на метод за конвертиране на компостирани (престояли) утайки от Градска пречиствателна станция за отпадъчни води - Стара Загора” в поземлен имот с идентификатор 77476.164.6, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 64 - ПР /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Изграждане на лозови масиви с капково напояване и обособяване на помпена група” в поземлени имоти с идентификатори 62921.75.13, 62921.75.8, 62921.76.4 и 62921.32.31 , с. Роза, общ. Тунджа.