ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2020 година виж всички »

Публикувано на 24.04.2020г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 19 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: ..Изграждане на овцевъден комплекс и съпътстващи сгради и съоръжения за 850 броя овце майки” в поземлен имот № 30171.98.776, с. Загорци, общ. Нова Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 24 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за други цели (поливка на етерично-маслени култури)“ в УПИ 1-890, кв. 6 по плана на с. Габарево, общ, Павел баня.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 5 - ЕО/2020 г. да не се извършва Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за Подробен устройствен план - ПУП-ПЗ за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала,, с прогнозна инсталирана мощност 26 в имоти е № № 011067, 011068, 012082, 012083, 013086, 013088, 014083, 014084, 014085, 013087 и 014086 с обща площ 332,22 дка в землището на с. Селиминово, общ. Сливен.