ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2017 година виж всички »

Публикувано на 24.03.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 33 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Увеличаване на броя на пребиваващите ж.п. цистерни от 2 броя на 8 броя и два броя автоцистерни към „Складово стопанство за втечнен въглеводороден газ-пропан – бутан и техните смеси” в УПИ XI -1511, кв. 15 „Индустрия” гр. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 36 – ПР/2017 г. за инвестиционно предложение: Изграждане на вилно селище, състоящо се 29 бр. вилни сгради и сондажен кладенец за противопожарни нужди в имот № 27499.94.1 по кадастралната карта на с. Енина, общ. Казанлък.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 37 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на компостираща инсталация за третиране на разделно събрани зелени отпадъци и биоразградимата фракция от твърдите битови отпадъци в УПИ II 300  в землището на с. Хаджидимитрово, общ. Тунджа.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 38 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение:„Изграждане на водовземно съоръжение - един брой тръбен кладенец за поливни нужди в оранжерия за производство на зеленчуци„ в УПИ VI , кв. 16 по плана на с. Симеоново, общ. Тунджа.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 39 – ПР/2017 г. за инвестиционно предложение: Изграждане на ферма за отглеждане на 20 000 бр. кокошки носачки в УПИ III- 318, кв. 49 в с. Съединение, общ. Братя Даскалови.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 40 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на ферма за отглеждане на 20 000 бр. кокошки носачки в УПИ  V- 318, кв. 48 в с. Съединение, общ. Братя Даскалови.