ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2021 година виж всички »

Публикувано на 23.07.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ - 30 - ЕО /2021 г. да не се извършва Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за: “Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на общ. Раднево за имоти с идентификатори 47500.34.323, 47500.14.142 и 47500.14.249 в землището на с. Маца, общ. Раднево и изработване на подробен устройствен план - план за застрояване за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 40 MW”.