ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2021 година виж всички »

Публикувано на 22.12.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ - 89 - ПР /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за третиране на неопасни отпадъци от пластмаса“ в имот с идентификатор 67338.603.407 гр, Сливен.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 90 - ПР /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „„Извършване на дейности по събиране, съхраняване и предварително третиране (балиране) на отпадъци от опаковки и събиране и съхраняване на отпадъци от строителство и събаряне, с неопасен характер“ в имот № 29194.88.165 по кадастралната карта на с. Желю войвода, общ. Сливен.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 57 - ЕО /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: Подробен устройствен план-План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлени имоти с идентификатори 35907.76.59 и 35907.76.87, землище на с. Каменово, общ. Нова Загора за „Изграждане на фотоволтаична централа, с мощност 1000 kW“ в имот № 81387.13.15 по кадастралната карта на с. Чинтулово, общ. Сливен.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 58 - ЕО /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: Подробен устройствен план-План за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с индикативна инсталирана мощност до 200 MW в поземлени имоти с идентификатори 78330.63.13, 78330.63,15, 78330.71,28, 78330.67.40 в землището на село Целина, 30819.47.592, 30819.47.593, 30819.47.594 в землището на село Зетьово и 31070.1.231, 31070.19.304, 31070.24.309, 31070.60.187 в землището на село Златна ливада, общ. Чирпан.