ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2020 година виж всички »

Публикувано на 22.10.2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 79 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Разширение на производствена база за съхранение и преработка на метални конструкции“ в имоти с идентификатори 67338.834.16 и 67338.834.82 в гр. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 80 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за третиране на строителни отпадъци и сондажен кладенец” в имот № 67338.78.1 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 16 - EO/2020 г. да не се извършва Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за: „План за интегрирано развитие на община Чирпан 2021-2027 г. ”