ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2016 година виж всички »

Публикувано на 22.01.2016 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ-5-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за “Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ, включващ Проект за план за застрояване в обхвата на ПИ №55021.501.62 по КК на гр. Павел баня и Инвестиционен проект за „Хотел Княз Павел - реконструкция, модернизация, пристройка и надстройка на съществуваща сграда - I етап” и „Балнеологичен комплекс към хотел Княз Павел, закрит басейн и пристройка на топла връзка към хотела - II етап” в УПИ III в кв. ЗА по плана на гр. Павел баня, Община Павел баня с възложител „ХОЛИДЕЙ ОН” АД, гр, Бургас
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-6-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Модернизация на железопътен участък Оризово-Мйхайлово, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в .защитени зони. възложител ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“, гр. София