ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2016 година виж всички »

Публикувано на 21.09.2016г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 67 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на семейна животновъдна ферма - до 50 броя щастливи кокошки, до 10 броя свине и до 5 броя крави в имот № 27499.172.59 по кадастралната карта на с. Енина, общ. Казанлък
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 68 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на производствено хале за инсталиране на линия за изотермична закалка и отпуск на детайли, изработени от стоманени ленти” в УПИ II, кв. 94 по плана на гр. Крън, общ. Казанлък
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 69 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване на лозови насаждения на площ от 40,494 дка в имот № 69660.70.48 по кадастралната карта на гр. Стралджа, общ. Стралджа
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 70 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Включване на дейност по оползотворяване на горими отпадъци (RDF - модифицирани горива) за получаване на топлинна енергия в предкамерна скарна пещ с номинална топлинна мощност 5,7 MW към енергиен котел (ЕК) 2 на „Топлофикация-Сливен” ЕАД в поземлен имот с идентификатор 67338.603.61, Южна промишлена зона, гр. Сливен