ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2020 година виж всички »

Публикувано на 20.08.2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 61 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на проучвателно - експлоатационен тръбен кладенец, за водоснабдяване /поливане/ на тревни площи” в имот с идентификатор 58743.33.13, с. Пряпорец, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 62 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Реконструкция и преустройство на съществуваща стопанска сграда в краварник за 120 бр. животни, изграждане на торохранилшце за течна оборска тор и закупуване на технологично оборудване и селскостопанска техника” в имот № 44505.48.355 по кадастралната карта на с. Любенец, общ. Нова Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 63 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на ферма за отглеждане на 200 бр. овце” в имот № 73688.43.1 по кадастралната карта на с. Търничени, общ. Павел баня.