ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2020 година виж всички »

Публикувано на 19.06.2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 45 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на собствен водоизточник експлоатационен тръбен кладенец за водоснабдяване на автомивка” в ПИ № 35167.505.8481 в гр. Казанлък.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 7 - ЕО/2020 г. да не се извършва Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за “Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на общ. Сливен за имоти с идентификатори 67338.828.25, 67338.828.26, 67338.828.10, 67338.828.27 и 67338.828.7 по кадастралната карта на град Сливен, квартал Речица, област Сливен за изграждане на фотоволтажчна електроцентрала с инсталирана мощност до 50 МW’’.