ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2018 година виж всички »

Публикувано на 19.01.2018г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 2 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на напоителна система – капково напояване в масиви 106, 107, 085 и 090 в съществуващ лозов масив в землището на с. Съединение, общ. Братя Даскалови.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 3 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на инсталация за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци в имот с идентификатор 67338.601.273 в гр. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 4 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Монтаж и експлоатация на модулна пречиствателна станция за пречистване на битово-фекалните отпадъчни води от площадката на „Кастамону България” АД в УПИ III, кв. 76 по плана на с. Горно Сахране, общ. Павел баня.