ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2015 година виж всички »

Публикувано на 18.12.2015 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ-127-ПР/2015 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на ново трасе на жп линията от км 190+590 (междугарие Ямбол – Завой) до км 192+706 (междугарие Завой – Зимница) за скорост 160 км/ч, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.
  • РЕШЕНИЕ№СЗ-128-ПР/2015 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Организиране на площадка за събиране, временно съхранение и  предварително третиране на излезли от употреба МПС в УПИ I-9089, кв. 484 по плана на гр. Казанлък, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-129-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно за предложение Изграждане на разпределителен газопровод до склад за готова продукция, собственост на „Лидл България ЕООД енд КО" КД, намиращ се в землището на с. Кабиле, общ. Тунджа, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.