ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2016 година виж всички »

Публикувано на 18.11.2016г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 93 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Закупуване и поставяне на преместваеми култивационни съоръжения – полиетиленови и поликарбонатни оранжерии тип „Единичен висок тунел” за отглеждане на плодове, гъби и зеленчуци,  изграждане на хидромелиоративни съоръжения – системи за капково напояване в имоти с № № 022161, 022162 и 022163 в землището на с. Борово, общ. Стара Загора и имоти с № № 68850.133.7, 68850.76.13, 68850.189.18 и 68850.189.19 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора и закупуване на специализирани и хладилни превозни средства и селскостопанска техника, нужни за производствената дейност с възложител ЕТ „КМС 67 – Красимир Стоянов“, гр. Тополовград
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 15 – ЕО/2016 г. инвестиционно предложение: „Програма за управление на отпадъците за периода 2016-2020 година на общ. Раднево