ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА виж всички »

Публикувано на 18.04.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„Изменение на ОУП на общ. Павел баня за УПИ II, кв. 37а“ по плана на с. Долно Сахране, общ. Павел баня.
Във връзка с постъпило искане от „Балат“ ЕООД, с. Долно Сахаране с вх. № КОС-01-2045(2)/08.04.2022 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Изменение на ОУП на общ. Павел баня за УПИ II, кв. 37а“ по плана на с. Долно Сахране, общ. Павел баня, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-2045(2)/08.04.2022 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„Изграждане на фотоволтаичен парк“ в имоти с № 27111.48.271 и 27111.48.274 по кадастралната карта на с. Езеро, общ. Нова Загора.
Във връзка с постъпило искане от „Жюлив“ ЕООД, гр. Стара Загора с вх. № КОС-01-5853(4)/14.04.2022 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Изграждане на фотоволтаичен парк“ в имоти с № 27111.48.271 и 27111.48.274 по кадастралната карта на с. Езеро, общ. Нова Загора, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-5853(4)/14.04.2022 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Програма за управление на отпадъците на Община Гълъбово за периода 2021-2028 г.”
Във връзка с постъпило искане РИОСВ-Стара Загора с вх. № КОС-01-2264(2)/15.04.2022 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Програма за управление на отпадъците на Община Гълъбово за периода 2021-2028 г.”. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-2264(2)/15.04.2022 г.