Природа

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2021 година виж всички »

Публикувано на 17.12.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-37-ОС/2021 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие съгласувам „Горскостопански план (ГСП) на горите за период от 2021 г. - 2030 г., собственост на община Болярово”.
РЕШЕНИЕ № СЗ-38-ОС/2021 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие съгласувам инвестиционно предложение (ИП) „Промяна на предназначението на територията от „Земеделска” в „Горска” на имот с идентификатор 47305.50.21 по КЕС и КР на с. Марково, общ. Братя Даскалови”.