ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2021 година виж всички »

Публикувано на 17.12.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ - 53 - ЕО /2021 г. да не се извършва екологична оценка и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони зa Подробен устройствен пяан-План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 58501.57.12, землище на с. Пчела, общ. Елхово за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 35 MWp”.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 54 - ЕО /2021 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Програма за управление на отпадъците на община Нова Загора за периода 2021-2028 г.”
РЕШЕНИЕ № СЗ - 55 - ЕО /2021 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Програма за управление на отпадъците на община Стара Загора за периода 2021-2028 г.”
РЕШЕНИЕ № СЗ - 56 - ЕО /2021 г. да не се извършва eкологична oценка и oценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „План за интегрирано развитие на община Николаево за периода 2021-2027 г.”
РЕШЕНИЕ № СЗ - 88 - ПР /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на селскостопанска сграда е покривна фотоволтаична централа, тръбен кладенец и система за капково напояване” в поземлени имоти с идентификатори 31276.104.53, 31276.104.55, 31276.103.8, 31276.103.9 и 31276.103.5. с. Змейово, общ. Стара Загора.