ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2020 година виж всички »

Публикувано на 17.08.2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е за прекратяване на процедура по оценка на съвместимостта  № КОС – 01 – 3943-ПРК/ 2020 г.  за инвестиционно предложение: „Добавяне на нови кодове отпадъци на съществуваща площадка за третиране на отпадъци“ в имоти с № № 87374.513.5 и 87374.513.10 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол.