ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2017 година виж всички »

Публикувано на 17.03.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 25 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на система за капково напояване за насаждение от маслодайна роза в имоти с № № 011005, 011006, 011007, 011008, 011010, 013004, 013005, 013008, 013009, 013010, 013012, 013015, 003003,003004, 003011, 003009, 003010, 003013 в землището на с. Виден, общ. Павел баня
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 32 – ПР/2017 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на сепарираща и компостираща инсталация” в УПИ IV, кв. 4 по плана на гр. Чирпан
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 35 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на съоръжения и оборудване за напояване, складова и климатизирана сграда за нуждите на овощните градини от череши, кайсии, праскови и ябълки в имоти с № № 020044, 022012, 022013, 026013, 024046 в землището на с. Глуфишево, общ. Сливен