ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2020 година виж всички »

Публикувано на 16.04.2020г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 17 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Монтаж на инсталация за получаване, съхранение и експедиция на пропан- бутан в съществуваща Петролна база - монтиране на 2 бр. подземни резервоари за пропан- бутан, всеки с обем 200м3 , измервателни системи, помпено-компресорна станция, автомобилна товаро-разтоварна естакада и ЖП везна“ в имот № 68850.523.87 в гр. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 18 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение:„Изграждане на цех за студен регенерат на гуми за тежкотоварни автомобили” в УПИI, кв. 2, имот № 68850.517.501, гр. Стара Загора.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 4 - ЕО/2020 г. да не се извършва Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на имот с идентификатор 67338.76.15, землище на гр. Сливен за ..Изграждане на фотоволтаична централа с инсталирана мощност до 4 МW”.