ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Съобщение информация по Приложение № 2 виж всички »

Публикувано на 15.12.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на предприятие за преработка на сурово мляко и производство на млечни продукти” в УПИ IX-417, кв. 62, с. Винарово, общ. Чирпан.
Във връзка с постъпило искане от „Партнер1916” ЕООД по реда на чл. 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за „Изграждане на предприятие за преработка на сурово мляко и производство на млечни продукти” в УПИ IX-417, кв. 62, с. Винарово, общ. Чирпан, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата, РИОСВ-Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е на разположение от 15.12.2021 г. до 28.12.2021., в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ-Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.