ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2017 година виж всички »

Публикувано на 13.12.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 100 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на сондажен кладенец и система за капково напояване за трайни насаждения- ябълки в имот № 020011 в землището на с. Мирово, общ. Братя Даскалови.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 101 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на предприятие за производство на плодови сокове в УПИ III-32 и УПИ VIII-32, кв. 15 по плана на с. Ветрен, общ. Мъглиж.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 10 – EO/2017 г.  за „Програма за управление на отпадъците за периода 2017-2020 година на общ. Чирпан. 
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 11 – EO/2017 г.  за „Програма за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за фини прахови частици (ФПЧ10) на територията на община Раднево, с период на действие 2017 – 2021 г.”