ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2021 година виж всички »

Публикувано на 13.08.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ - 38 - ЕО /2021 г. да не се извършва Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за: „План за интегрирано развитие на община Твърдица за периода 2021-2027 г”.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 39 - ЕО /2021 г. да не се извършва Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за: „Програма за енергийна ефективност на общ. Стралджа за периода 2021 - 2030 г”.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 61 - ПР /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на овцеферма” в имот е идентификатор 04635.65.18 в землището на с. Богданово, общ. Нова Загора.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 62 - ПР /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, излезли от употреба гуми /ИУГ/, отпадъци от опаковки, текстилни отпадъци“ в имот № 67338.602.98 по кадастралната карта на гр. Сливен и „Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, отпадъци от опаковки, текстилни отпадъци“ в имот № 67338.603.10 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен.