ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2022 година виж всички »

Публикувано на 13.01.2022 г.

​Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 3 - ЕО/2022 г. да не се извършва екологична оценка на Подробен устройствен план - ПУП-ПЗ за „Изграждане на фотоволтаична централа, с мощност 1,5 MWp“ в имот № 48725.38.442 по кадастралната карта на с. Млекарево общ. Нова Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 3 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за преработка на сурово мляко и производство на млечни продукти” в УПИ IX-417, кв. 62, е. Винарово, общ. Чирпан.
​Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 4 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение(ИН) „Изграждане на два броя лентови дъждовални инсталации и система за калково напояване на земеделски култури” в землището на с. Опан, общ. Опан.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 5 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищни сгради“ в имот № 38039.31.7 по кадастралната карта на с. Колена, общ. Стара Загора.