ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА виж всички »

Публикувано на 13.01.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Изграждане на  фотоволтаична електроцентрала с мощност до 1 MWр” в поземлен имот с идентификатор 72165.237.3, землище на гр. Твърдица.
Във връзка с постъпило искане РИОСВ- Стара Загора с вх.№ КОС-01-6497(2)/11.01.2022 г., по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за Подробен устройствен план – план за застрояване за „Изграждане на  фотоволтаична електроцентрала с мощност до 1 MWр” в поземлен имот с идентификатор 72165.237.3, землище на гр. Твърдица. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-6497(2)/11.01.2022 г.