ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2019 година виж всички »

Публикувано на 12.07.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 42 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение Изграждане на инсталация за рециклиране/оползотворяване на отпадък - технологичен брак“ в имот № 37507.200.147 по кадастралната карта на е. Ковачево, общ. Раднево
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 43 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, продажба на резервни части и автосервизни дейности“ в имот№ 68850.517.516 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 44 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение Изграждане на склад за семена, торове и препарати за растителна защита“ в имот № 83199.27.604 по кадастралната карта на гр. Шипка, общ. Казанлък