ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

Решения по ОВОС виж всички »

Публикувано на 12.02.2016 г.

РЕШЕНИЕ ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА №3-1/2016 на инвестиционно предложение за „Промяна в капацитет на действащи инсталации, монтаж и експлоатация на линия за автоматизирано нанасяне на лаково покритие” Промишлена зона - УПИ 1У-6 кв.1 и VII -6 квЛ с. Тенево, общ. Тунджа с възложител: „Палфингер Продукционстехник България” ЕООД, с. Тенево, община Тунджа