ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2021 година виж всички »

Публикувано на 11.06.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ - 25 - ЕО/2021 г. да не се извършва екологична Оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „План за интегрирано развитие на община Стралджа за периода 2021-2027 г.”, прилагането на който, няма вероятност да окаже значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве и няма-вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „Натура 2000”.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 26 - ЕО/2021 г. да не се извършва екологична Оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „План за интегрирано развитие на община Павел баня 2021-2027 г.”, прилагането на който, няма вероятност да окаже значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве и няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „Натура 2000”.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 38 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Закриване и рекултивация на общинско депо за ТБО на община Твърдица“ в имоти е идентификатори 72165.361.477 и 72165.361.493 по кадастралната карта на гр. Твърдица, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни место обитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.