ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2014 година виж всички »

Публикувано на 10.10.2014 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ–77–ПР/2014 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на обор за временно настаняване на телета и битова сграда в имот № 126024 в землището на гр. Шипка, общ. Казанлък
  • РЕШЕНИЕ № СЗ–78–ПР/2014 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за  Изграждане на овцеферма за отглеждане на 750 броя овце майки заедно с приплодите в УПИ II 290, кв. 16 по плана на с. Малко Дряново, общ. Братя Даскалови
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-79-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на собствен водоизточник – тръбен кладенец за водоснабдяване на предприятие за преработка и съхранение на ядки и сушени плодове в имот № 67338.601.267 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-80-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Създаване и експлоатация на лозови насаждения със система за капково напояване в землището на с. Дъбово, общ. Мъглиж
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-81-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на биогазова електрическа централа с мощност до 1490 kW в имот № 045006 в землището на с. Преславен, общ. Стара Загора