ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2021 година виж всички »

Публикувано на 10.09.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ - 67 - ПР /2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на търговски комплекс-бензиностанция с газоснабдителна станция, обслужваща сграда, ресторант, автомобилен и ТИР паркинг, КТП, изгребна яма, противопожарни резервоари и експлоатация на съществуващо водовземно съоръжение" в поземлени имоти с идентификатори 56811.17.30 и 56811.17.12, землище на с. Плодовитово, общ.Братя Даскалови.