ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2020 година виж всички »

Публикувано на 10.04.2020г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 11 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на инсталация за смилане, транспортиране и изгаряне на алтернативни горива /шисти, слама, оризова люспа, слънчогледова люспа и др./ в енергийните котли ЕК1 - 98 МW и ЕК2 - 48 МW на „Топлофикация - Сливен" ЕАД.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 12 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Допълване на номенклатурния списък на произвежданите изделия, чрез създаване на нови модификации в цехове 130 и 150, на площадката на Завод 2”, в поземлен имот с идентификатор 35167.119.3, землище на гр. Казанлък.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 13 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: "Допълване на номенклатурния списък на произвежданите изделия чрез създаване на нови модификации в цех 150 към Завод 3”, в поземлен имот с идентификатор 35167.119.3, землище на гр. Казанлък.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 14 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: "Изграждане на овцеферма” в имот с идентификатор № 04635.65.18 в землището на с. Богданово, общ. Нова Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 15 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: "Изграждане на ферма за телета за разплод и бременни юници е общ капацитет до 500 броя” в имот с идентификатор 04635.66.259, с. Богданово, общ. Нова Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 16 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: "Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), продажба на резервни части и автосервизни дейности”, в УПИ ХIУ-411, кв. 52, с. Загоре, общ. Стара Загора.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 3 - ЕО/2020 г. да не се извършва Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на имот е идентификатор 67338.76.14 по кадастралната карта на град Сливен за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 14 МW”.