ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Ако намерим костенурка

Материали за култивиране на лечебни растения

       
======================     

                                                                                                               

 

2017 година виж всички »

Публикувано на 10.03.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 28 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение:Закупуване и изграждане на система за капково напояване на лешникова градина в имоти с номера 270007 и 250027 в землището на с. Иречеково, община Стралджа.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 29 – ПР/2017 г. за инвестиционно предложение: Изграждане на масив от трайни насаждения- малини /160дка/ със система за капково напояване и собствен водоизточник” в имот № 017001 от землището на с. Остра могила, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 30 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на собствен водоизточник - един брой експлоатационен тръбен кладенец за водоснабдяване в УПИ III-375 в кв. 58 по кадастралната карта на с. Ястребово, общ. Опан.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 31 – ПР/2017 г. за инвестиционно предложение: Изграждане на един проучвателно-експлоатационен тръбен кладенец /ПЕТК/ за добив на подземни води за нуждите на градина за производство на етерично маслена култура – маслодайна роза в имот № 026003 в землището на с. Асен, общ. Павел баня.